تابلو سفال

تابلو سفال

تابلو سفال

تابلو سفال
تابلو سفال

تابلو سفالی

تابلو سفالی

تابلو سفالی

تابلو سفالی
تابلو سفالی

تابلو سفال نقش برجسته

تابلو سفال نقش برجسته

تابلو سفال نقش برجسته

تابلو سفال نقش برجسته
تابلو سفال نقش برجسته
تابلو سفال نقش برجسته کرج | تابلو سفال
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تابلو سفال نقش برجسته کرج

تابلو سفال نقش برجسته کرج

تابلو سفال نقش برجسته با طرح های هخامنشی از جمله شاه هخامنشی و شیر غزال در شهر کرج برای یکی از مشتریان خوب گالری نقش مهر نصب شده است. این تابلو ها در ابعاد سفارشی با رنگ مد نظر مشتری اجرا شد.

تابلو هخامشی

تابلو-سفال-نقش-برجسته-کرج

تابلو-سفال-نقش-برجسته-کرج

 

تابلو سفالی کرج

تابلو-سفال-نقش-برجسته-کرج

تابلو-سفال-نقش-برجسته-کرج

سفال نقش برجسته کرج

تابلو-سفال-نقش-برجسته-کرج

تابلو-سفال-نقش-برجسته-کرج

مطالب مربوطه