تابلو سفال

تابلو سفال

تابلو سفال

تابلو سفال
تابلو سفال

تابلو سفالی

تابلو سفالی

تابلو سفالی

تابلو سفالی
تابلو سفالی

تابلو سفال نقش برجسته

تابلو سفال نقش برجسته

تابلو سفال نقش برجسته

تابلو سفال نقش برجسته
تابلو سفال نقش برجسته
طرح تابلو سفال هخامنشی شهر دماوند | تابلو سفال
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

طرح تابلو سفال هخامنشی شهر دماوند

طرح تابلو سفال هخامنشی شهر دماوند

طرح تابلو سفال هخامنشی  شیر و غزال از جمله طرحهای با شکوه به جا مانده از دوران هخامنشیان می باشد که امروزه به شکل تابلو های سفالی نقش برجسته برای انواع نماهای ساختمانی اجرا و نصب می شود که در شهر دماوند توسط گالری نقش مهر انجام شده است.

تابلو سفالی شهر دماوند- طرح شیر و غزال

طرح تابلو سفال هخامنشی شهر دماوند

طرح تابلو سفال هخامنشی شهر دماوند

مطالب مربوطه